Аудит фінансової звітності в Україні в 2023 р.


Аудит фінансової звітності в Україні – це різновид перевірки, за підсумками якої можна дізнатися правильність ведення обліку та формування бухгалтерської документації суб’єкта, що інспектується. Основна мета аудиту бухгалтерської фінансової звітності полягає в письмовому відображенні думки кваліфікованих співробітників про повноту, достовірність та законність інформації, що перевіряється.

Обов’язковий аудит фінансової звітності – це аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених ЗУ “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності визначено ст.14 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996. Крім того, ст.14 цього Закону визначає перелік підприємств, діяльність яких підлягає обов’язковому аудиту та оприлюдненню фінансової звітності разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці.

!!! Через введення в Україні воєнного стану юридичні особи мають право подати фінансові та аудиторські звіти чи будь-які інші документи, передбачені законодавством, протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неподання звітності чи документів (ЗУ “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” від 03.03.2022 №2115-ІХ). Відповідне роз’яснення також викладено в Листі МФУ від 11.03.2022.

Чому необхідний обов’язковий аудит фінзвітності?

До внесення поправок в законодавство України аудит річної фінансової звітності проводився на підставі вимог регуляторів професійних учасників фондового ринку, акціонерів, іноземних інвесторів або вітчизняних кредиторів. Інші суб’єкти господарювання не виявляли інтересу до проведення аудиторських перевірок , це обумовлено багаторічною практикою, коли основні акценти у податковій та фінансовій звітності, що подається в податкові органи, були зміщені у бік запобігання істотних сумм штрафних санкцій за різного роду порушення.

Ситуація кардинально зазнала змін, коли з 2017 року фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток та неприбутковими організаціями, стала додатком до Декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. Останні два роки сума прибутку прибуток, з якої компанія повинна платити податки, розраховується на підставі результатів фінансової звітності. Показники, підтверджені незалежним аудитом, викликають максимальну довіру потенційних інвесторів, партнерів і кредиторів. Тому аудит фінансової звітності наразі набуває суттєвого значення.

Чому необхідний обов’язковий аудит фінзвітності?

Не слід вважати, що укласти договір можна за кілька тижнів до оприлюднення аудиту річної фінансової звітності , і чекати, що фахівці відразу ж почнуть займатися перевіркою документації. Спочатку аудиторська фірма проводить певну процедуру щодо прийняття клієнта, потім слідують етапи ознайомлення з бізнесом клієнта і планування процессу безпосереднього аудиту, на що знадобиться чималий проміжок часу. Необхідно розпочинати пошуки аудиторської компанії в перші місяці 2019 року, оскільки в обов’язки її фахівця входить присутність на інвентаризації за підсумками попереднього року. Не варто забувати і про те, що в «гарячий» час ціни на аудит істотно підвищуються.

Якими є головні етапи проведення аудиту фінансової звітності?

Проведення аудиту фінансової звітності передбачає вирішення наступних завдань:

 • перевірка відповідності поданої документації вимогам законодавчих актів;
 • контроль показників у всіх суміжних формах звітності підприємства;
 • діагностика внутрішньої бухгалтерської системи (перевірка повноти відображення операцій, що проводяться).

Аудит бухгалтерської фінансової звітності організації в Україні проводять спеціальні працівники – незалежні аудитори. Кожен із них зобов’язаний пройти сертифікацію та скласти низку кваліфікаційних іспитів. Сенс діяльності аудитора полягає в тому, щоб ретельно перевіряти всі операції на кожній стадії та при виявленні дрібних невідповідностей фіксувати результат у спеціалізованій формі (буде взято за основу при формуванні висновку про виконану перевірку).

Коли аудит фінансової звітності підприємств проводиться добровільно, керівництво визначає обсяг документації, що підлягає перевірці. В інших випадках замовляється повний аудит фінансової документації компанії.

Команда кваліфікованих фахівців БДО в Україні проводить незалежний аудит фінансової звітності, що гарантує комплексний і ефективний результат для додання впевненості керівництву компанії, а також підвищення довіри до фінансової звітності бізнесу зацікавлених осіб.

Аудит фінансової звітності — це перевірка фінансової звітності організації, за результатами якої формується аудиторський звіт, що підтверджує достовірність подання фінансової звітності компанії.

Аудиторська перевірка від BDO Ukraine проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA). МСА це суворі професійні вимоги. Ми також активно допомагаємо виявляти можливі бізнес-ризики, а також сфери для поліпшення вашого бізнесу.

Аудит фінзвітності та помилки бухгалтерської документації

Залежно від типу організації чи підприємства, трапляються такі типові спотворення поданої звітності:

 • недостовірні свідчення інвентаризації (формальне проведення, неточність, застарілі відомості);
 • аудит фінансової звітності компанії складено з математичними неточностями (неправильне округлення, перенесення чи підсумовування даних);
 • аналіз та аудит фінансової звітності показав протиріччя у пов’язаних бухгалтерських показниках;
 • неповнота заповненої інформації (порушення встановленої форми звітності);
 • аудит фінансової звітності групи компаній підготовлений над повному обсязі (не складено зведена документація на залежні структури);
 • зміни облікової політики компанії відбулися без внесення коригувань (перерахунку) до бухгалтерської документації;
 • інші порушення, на фіксацію яких спрямовано аудит фінансових звітів.

Послідовність аудиту фінансової звітності в Україні

Аудит фінансової звітності організації починається з того, що між власником фірми та аудиторською компанією досягається домовленість про зустріч в онлайн чи оффлайн форматі. На ній сторони мають обговорити формат майбутньої перевірки. Далі відбувається знайомство уповноважених осіб із підприємством та складається подальший план моніторингу. Після затвердження документа інспектується бухгалтерська частина виробництва:

 • вивчаються показники щодо логічного взаємозв’язку та відсутності помилок;
 • підтверджується/спростовується повнота, достовірність та законність наданих відомостей;
 • здійснюється постатейна оцінка бухгалтерських показників (груп рахунків);
 • проводиться вивчення результатів попередньої аудиторської перевірки;
 • робиться оцінка ефективності внесених змін;
 • провадиться узгодження підготовлених матеріалів з обліковою політикою компанії;
 • виконуються інші дії, без яких аудит бухгалтерської фінансової звітності неможливий (визначаються індивідуально, виходячи з критеріїв та вимог компанії).

Коли перевірка закінчується, то аудитор знову зустрічається з керівництвом і надає йому результати. Висновок буває трьох видів:

 • Позитивний. Помилки та неточності не були знайдені.
 • Умовно – позитивний. Похибки є, але вони не критичні.
 • Негативний. Знайдено серйозні порушення під час бухгалтерського обліку.

Для кого проведення аудиту фінансової звітності обов’язкове

5 жовтня 2017 року Верховна Рада України внесла зміни до Закону № 2164-VIII “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що зробили обов’язковим складання звітності за МСФЗ та подання звітності разом з висновком незалежного аудитора українськими компаніями, що підпадають під такі критерії:

Що становлять суспільний інтерес:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію
 • банки
 • страховики
 • недержавні пенсійні фонди
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств)
 • великі підприємства

Великими є підприємства, (що не відповідає критеріям для середніх підприємств) показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають, як мінімум двом з таких критеріїв:

— балансова вартість активів — понад 20 млн євро.
— чистий дохід від реалізації продукції — товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро.
— середня кількість працівників — понад 250 осіб.

 Публічні акціонерні товариства.

 Підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях.

 Підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Аудиторський звіт — невід’ємна частина податкової звітності

16 січня 2020 року були внесені зміни щодо звітності з податку на прибуток у п. 46.2 ст. 46 ПКУ Закону України № 466-іх «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Внесені правки означають, що платники податку на прибуток, відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, разом з податковою декларацією мають надавати річну фінансову звітність до ДПС з аудиторським звітом.

Звертаємо вашу увагу на те, що фінансова звітність — це невід’ємна частина податкової декларації з податку на прибуток. Декларація з податку на прибуток може вважатися «складеною з порушенням вимог» без такого важливого додатка, як аудиторський звіт.

Також, нагадуємо, що крім наявних вимог пп. 39.4.6. п. 39.4 ст. 39 ПКУ до змісту документації з ТЦУ (трансфертного ціноутворення), — платником податків додатково має бути подано аудиторський висновок про бухгалтерську (фінансову) звітність платника податків за звітний період (звітні періоди), за який подається документація з ТЦУ (коли це обов’язково для платника податків).

Для кого саме законодавство встановлює вимоги щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності?

Відповідно до Закону №2164 такими є наступні категорії суб’єктів підприємницької діяльності:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів).

Важливо: Проводити аудит фінзвітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, мають право тільки суб’єкти аудиторської діяльності, які включені до Реєстру аудиторів, які мають право на аудит фінзвітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (ст. 1, 4 і 23 Закон України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р № 2258-VIII.);

Реєстр таких суб’єктів аудиторської діяльності наведено на сайті Аудиторської палати України .

2) публічні акціонерні товариства;

3) суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;

4) суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях.

Такі підприємства зобов’язані оприлюднювати свою звітність разом з аудиторським висновком не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, на власній веб-сторінці.

Обов’язковий аудит фінзвітності встановлений ст. 14 Закону про бухоблік також для:

1) великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів;

2) Середніх підприємств;

3) інших фінустанов, які відносяться до мікро- і малих підприємств.

Велика кількість суб’єктів господарської діяльності з оновленого списку проходитимуть аудит вперше, і їх непідготовлені керівники і управлінський апарат, які не знають всі нюанси і тонкощі перевірки, можуть отримати справжній стрес.

Тому, незважаючи на те, що зараз тільки початок 2023 року, замислитись про те, як правильно і грамотно організувати аудит річної фінансової звітності слід вже зараз. І перш за все знайти відповіді на наступні питання.

Як підійти до вибору аудиторської компанії для аудиту фінансової звітності в Україні?

Для провадження аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми повинні бути внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який складається з таких розділів:

 • аудитори;
 • суб’єкти аудиторської діяльності;
 • суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
 • суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України.

Зараз в столиці України працюють понад 400 фірм. Тож що потрібно знати, щоб не помилитися в правильності вибору аудиторської компанії, якій можна довірити документацію щодо ведення фінансової діяльності і працювати з нею на постійній основі? Необхідно заздалегідь провести аналіз її попередньої діяльності , оцінити репутацію і досвід, знайти відгуки клієнтів, дізнатися про кваліфікацію фахівців.

Критеріями для вибору аудитора річної фінансової звітності можуть бути:

 • Репутація та високі стандарти ведення бізнесу;
 • Загальний досвід аудиторської діяльності та в окремих галузях зокрема;
 • Укомплектованість досвідченими фахівцями;
 • Наявність скарг на якість аудиторських послуг з боку клієнтів та їх відгуки;
 • Наявність дисциплінарних стягнень з боку Аудиторської палати Україн;
 • Співвідношення розміру гонорару компанії до річного чистого доход;
 • Співвідношення страхового покриття по договору страхування професійної відповідальності до чистого доходу від реалізації послуг (не нижче 10%) та інше.

Яка вартість аудиту і чи є мінімальна ціна на аудит фінансової звітності?

Для більшості організацій питання про ціни на послуги стає одним з головних при виборі аудиторської компанії, але такий критерій не завжди себе виправдовує. Слід знати, що вартість аудиту річної фінансової звітності не може бути фіксованою або встановленою в межах якоїсь норми. Вона складається з двох чинників: тривалості перевірки та ціни години аудитора (або декількох аудиторів). Вартість роботи фахівця – величина ринкова (може відрізнятися залежно від регіону), а ось час аудиту залежить від масштабу діяльності кожної окремої компанії.

Скільки часу займає аудит?

Кожному керівнику організації хочеться, щоб будь-яка перевірка тривала недовго і закінчилася в найкоротший термін. Але проведення аудиту це не стосується, оскільки потрібне ретельне і скрупульозне вивчення великої кількості документів і інформації. Тому, якщо аудитор обіцяє, що проведе перевірку за тиждень, навряд чи його послуги будуть якісними, а висновок грамотним і правильним.

Остаточна вартість послуг визначається виходячи із фактичних обсягів робіт. Розмір винагороди за надання аудиторських послуг повинен враховувати необхідний для якісного виконання таких послуг час, належні навички, знання, професійну кваліфікацію та ступінь відповідальності аудитора.

З урахуванням вимог діючого законодавства та необхідності здійснення та документування результатів перевірок згідно вимог МСА, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно Ріш. АПУ № 122/2 від 18.04.2003 р., вартість одного дня роботи спеціаліста Компанії становить:

СпеціалістОрієнтовна вартість
Керівник перевіркиВ грн. еквівалент 400 y.e.
АудиторВ грн. еквівалент 200 y.e.
Помічник аудитораВ грн. еквівалент 80 y.e

З урахуванням досвіду щодо часу, необхідного для здійснення перевірок в залежності від виду діяльності перевіряємого підприємства Компанія зазначає наступні орієнтовні розміри вартості аудиторських послуг:

 • Аудит річної звітності страхових компаній – від 140 тис. грн.;
 • Аудит річної звітності торговця цінними паперами – від 80 тис. грн.
 • Аудит річної звітності компанії з управління активами – від 70 тис. грн.;
 • Аудит річної звітності корпоративного інвестиційного фонду – від 70 тис. грн.;
 • Аудит річної звітності пайового інвестиційного фонду – від 40 тис. грн.;
 • Аудит формування статутного капіталу – від 30 тис. грн.

Повідомлямо про свою готовність надавати послуги з підтвердження фінансової звітності та Звітних даних страховика за 2021 р.

Гарантуємо високу якість аудиторських послуг, які надаються, та дотримання вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Просимо прийняти до уваги, що вартість аудиторських послуг визначена з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо документування аудиторських процедур, які здійснюються аудиторами в ході перевірки, та формування робочого файлу аудитора.

Вартість аудиторських послуг є договірною, визначається за згодою сторін з урахуванням вищенаведених орієнтовних даних.

Вартість наших послуг залежить від складності виконуваних робіт та кваліфікації залученого персоналу, враховуючи витрати робочого часу та відмінність завдань. Вартість послуг визначається індивідуально для кожного підприємства.

Вартість проведення аудиту Вашої компанії залежить від наступних факторів: обсягу ділянок бухгалтерського та податкового обліку, періоду, що перевіряється та кількості днів роботи аудиторів, необхідних для проведення аудиту.

Вартість аудиторських послуг ми зможемо визначити після аналізу діяльності Вашої компанії, оцінки стану бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, оцінки обсягу робіт аудиторів.

Ціни на наші послуги

Аудиторські послугиЦіна, грн.
Аудит фінансової звітностівід 400 грн./год. роботи аудитора
Податковий аудитвід 300 грн./год. роботи аудитора
Оглядова перевіркавід 300 грн./год. роботи аудитора
Бухгалтерські послугиза домовленістю
Консультаційні послуги
Усна консультація з бухгалтерського обліку
та оподаткування
від 300 грн. за годину
Письмова консультація за запитом клієнта
(залежно від складності та обсягу)
від 1500 грн.
Абонентське консультаційне обслуговуваннявід 2000 грн. в місяць
Податкове плануванняза домовленістю
Супутні послугиза домовленістю

Тарифи на аудиторські послуги, що представлені в нашому списку, є орієнтовними. Основним чинником, що впливає на вартість послуг, є витрачений час наших працівників на виконання замовлення.

На тривалість часу впливають такі чинники, як стан бухгалтерського обліку перевіряємого суб′єкта, об′єм документообігу, наявність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)  та трансфертного ціноутворення (ТЦУ), річний дохід від реалізації, мова аудиторського висновку, терміновість замовлення тощо.

Представляємо орієнтовні ціни на аудиторські послуги:

Аудиторські послугиПеріод перевіркиМінамальна вартість,
грн
Аудит фінансової звітностірік52 900
Аудит для власників, інвесторіврік52 900
Аудит під час реструктуризаціїрік31 700
Аналіз фінзвітності під час банкрутства3 роки31 700
Аудит грантових проектівпроєкт32 000
Аудит іноземних грантівпроєкт44 400
Аудит у сфері ЖКГрік29 800
Аудит light рік10 600
Складання декларацій, річне декларуваннярік15 900
Консультація письмова / усназапит8 600 /
1 300
Що таке аудит фінансової звітності?

Аудит фінансової звітності – це процес перевірки фінансової звітності компанії чи організації незалежним аудитором. Це включає в себе перевірку доходів, витрат, активів і пасивів, а також перевірку достовірності інформації, що вказана в фінансовому звіті. Це дозволяє забезпечити достовірність інформації, що надається інвесторам, кредиторам і іншим зацікавленим сторонам.

Хто здійснює аудит фінансової звітності?

Аудит фінансової звітності здійснюється незалежними аудиторами, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Вони можуть бути заняті в аудиторських фірмах або працювати як незалежні консультанти. Аудитори мають дотримуватися міжнародних стандартів аудиту, які регулюють процес перевірки фінансової звітності, щоб забезпечити достовірність інформації і захистити інтереси інвесторів та інших зацікавлених сторін.

Кому потрібен аудиторський висновок?

Аудиторський висновок – це документ, який сформуваний аудитором після здійснення аудиту фінансової звітності. Цей документ містить оцінку аудитора про достовірність і сучасність фінансової звітності, а також зазначає про будь-які недоліки чи недосконалості, які виявлені в ході аудиту.
Аудиторський висновок потрібен для різних зацікавлених сторін, які можуть використовувати цю інформацію для прийняття рішень:
Інвестори використовують аудиторський висновок для оцінки фінансової достовірності компанії і для прийняття рішень щодо її інвестування.
Кредитори можуть використовувати аудиторський висновок для оцінки фінансової стану компанії та прийняття рішення про надання кредиту або запобігання ризику непогашення.
Регуляторні органи (такі як Національна комісія з цінних паперів та бірж) можуть вимагати аудиторського висновку як доказ достовірності фінансової звітності для дозволу на публічне продажу цінних паперів.
Керівники компанії використовують аудиторський висновок як джерело інформації для управління фінансами і покращення операційної ефективності.
Загалом, аудиторський висновок є важливим документом для зацікавлених сторін, які хочуть отримати достовірну інформацію про фінансову стан компанії та виконання її фінансових обов’язків. Вони можуть використовувати цю інформацію для прийняття рішень щодо інвестування, кредитування, керування ризиками та покращення операційної ефективності.

Хто має подавати квартальну фінансову звітність?

Фінансову звітність мають оприлюднювати компанії, які здійснюють діяльність на фінансовому ринку. Це може включати публічні компанії, які торгуються на біржі, приватні компанії, які приймають інвестиції від інших компаній чи фінансових інститутів, та інші юридичні особи, які обов’язані законом оприлюднювати свою фінансову звітність. Також є регуляторні органи, які вимагають від компаній оприлюднювати фінансову звітність і забезпечують її перевірку і аудит.

Коли подається річна фінансова звітність?

В Україні публічні компанії, які торгуються на біржі, мають обов’язок подавати квартальну фінансову звітність Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринку Цінних паперів (НКЦРП). Також інші юридичні особи, які обов’язані законом оприлюднювати свою фінансову звітність, можуть бути змушені подавати фінансову звітність до регуляторних органів.

Який термін оприлюднення річної фінансової звітності для підприємств зобов’язаних її публікувати?

В Україні термін оприлюднення річної фінансової звітності для підприємств, які зобов’язані її публікувати, зазвичай становить п’ять місяців з моменту закінчення фінансового року. Поточні положення законодавства не дають якоїсь конкретної інформації з точною датою, тому залежно від юридичної форми компанії і інших обставин термін може варіювати. Рекомендується ознайомитися з положеннями законодавства України щодо публікації фінансової звітості і регуляторів для точного визначення терміну оприлюднення річної фінансової звітності. Також компанії можуть отримати інформацію щодо порядку подання фінансової звітності та інші положення законодавства від свого окремого юридичного консультанта або аудитора.

Хто подає скорочену фінансову звітність?

В Україні скорочену фінансову звітність подають ті підприємства, які відповідають критеріям, визначеним в законодавстві. Зазвичай це підприємства з низькою рівнем активів і/або низькою рівнем оборотів. Конкретні критерії можуть варіювати, тому рекомендується ознайомитися з положеннями законодавства України щодо скороченої фінансової звітності та порядку її подання.